Mobiel menu sluiten icoonsluiten

KLACHTENREGELING voor cliënten van Vertroetel je Ouders

Inleiding 
Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. Deze klachtenregeling is bedoeld voor cliënten van Vertroetel je Ouders Deze klachtenregeling voldoet aan de gestelde eisen in de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Wat te doen als u ontevreden bent over onze diensverlening?
Mocht u ontevreden zijn over onze dienstverlening dan willen wij dat graag weten en met u bespreken om tot een oplossing te komen.

U kunt uw onvrede of ongenoegen het beste eerst bespreken met de betrokkene begeleider(s). Soms is dat al genoeg om tot een oplossing te komen. Wacht hier niet te lang mee. Wanneer in een vroeg stadium een oplossing wordt gevonden, voorkomt dat veel onbehagen.

Komt u er onderling niet uit, dan kunt u contact opnemen met onze directie. Die is telefonisch (0851304218) of per mail (tom.crouse@vertroeteljeouders.nl) bereikbaar.

Mocht dat niet tot een voor u bevredigende oplossing leiden dan kunt u de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen. Quasir is een zeer professionele organisatie die zich helemaal richt op onafhankelijke klachtenbemiddeling (www.quasir.nl)

Deze kan u desgewenst: Het is uw eigen keuze of u hier gebruik van wilt maken. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via onderstaande contactgegevens: afdeling klachtenbemiddeling van Quasir: De klachtenfunctionaris van Quasir is gebonden aan de Gedragscode Medewerkers Quasir,  alsmede het Protocol Professionele Onafhankelijkheid Quasir. Deze zijn in te zien op www.quasir.nl.

Op het moment dat u daadwerkelijk een klacht indient is deze klachtenregeling van toepassing.

Klachtenregeling Vertroetel je Ouders

1 - Daar waar in deze regeling wordt gesproken over “zorgaanbieder” wordt bedoeld Vertroetel je Ouders.  · De persoon of personen die een klacht indienen worden aangeduid met  “klager” Over een gedraging van een zorgaanbieder jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij de zorgaanbieder door de cliënt, een nabestaande van de overleden cliënt, dan wel een vertegenwoordiger van de cliënt. Voorts kan over de weigering van de zorgaanbieder om een persoon in het kader van de zorgverlening als vertegenwoordiger van een cliënt te beschouwen, door die persoon schriftelijk een klacht worden ingediend.

Klager dient zijn klacht schriftelijk in te dienen bij Vertroetel je Ouders ter attentie van de direktie. Dit kan per email  of per post: Klager kan zich desgewenst wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris teneinde zich te laten adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en/of  bijstaan bij het formuleren van de klacht .

2 - De zorgaanbieder bevestigt z.s.m. doch uiterlijk binnen 3 werkdagen aan klager de ontvangst van de klacht.

3 - De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de klacht zorgvuldig wordt onderzocht.4 - De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de klager en de  zorgaanbieder bevredigende oplossing.

5 - De klager wordt door de zorgaanbieder op de hoogte gehouden van de voortgang van de  behandeling van de klacht.

6 - De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de  klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de in lid 6 genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn van 6 weken schriftelijk mededeling aan de klager.

7 - Advies, bijstand en bemiddeling door de onafhanelijke klachtenfunctionaris (Quasir) 8 - Geschillen

Conform de wet-en regelgeving is Vertroetel je Ouders behalve bij een onafhankelijke Klachtenfunctionaris (Quasir) ook aangesloten bij een Geschillen cie. Dat is in ons geval

Stichting Zorggeschil
0561 618711
info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Als ook de bemiddeling door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u nog contact opnemen met de Stichting Zorggeschil.